реферат
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Курсовая работа: Особливості формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

Курсовая работа: Особливості формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра фінансів

Курсова робота

З дисципліни фінансова діяльність

На тему

«Особливості формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю»

Виконала: студентка ОФПД 4-6

Коваль Н.Г

Перевірила: Еш С.М

Київ-2011р.


ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

1.1 Сутність статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

1.2 Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю

1.3 Особливості формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

2. РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВ АГРОФІРМИ «ІМПУЛЬС»

2.1. Організаційно-правовий статус, напрями діяльності та основні показники діяльності

2.2 Оцінка ефективності управління структурою власного капіталу

РОЗДІЛ ІІI ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

3.1 Заходи для забезпечення оптимальної структури капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Товариство з обмеженою відповідальністю — це правова форма, що дає змогу більш гармонійно поєднувати особистий і матеріальний інтерес, залучати для забезпечення діяльності товариства внески від досить великої кількості вкладників-учасників. При цьому самі учасники ризикують лише повною частиною, внесеною при вступі до товариства. Повною мірою захищені й інтереси кредиторів. Саме товариство несе повну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами, а обмежений характер відповідальності учасників є персоналізацією їх відповідальності в межах внесків у статутний фонд. Разом з тим закон вимагає, щоб найменування і вид товариства були визначені в установчих документах і документах ділових відносин з партнерами.

Мета курсової роботи – провести аналіз формування власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та привести варіанти його вдосконалення, застосувавши критерії оптимізації структури капіталу.

Досягнення поставленої цілі вимагало рішення наступних задач:

1.  Визначити основні завдання управління структурою капіталу підприємства;

2.  здійснити аналіз структури капіталу;

3.  вивчити та провести аналізу методів управління структурою капіталу за різними критеріями;

4.  сформувати заходи щодо покращення управління структурою капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

Об’єкт дослідження – механізм управління структурою капіталу ТОВ Агрофірми „Імпульс”.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні аспекти управління цільовою структурою капіталу підприємств з метою її оптимізації для забезпечення фінансової стабільності ефективного функціонування підприємств різних галузей економіки.

РОЗДІЛ І. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

1.1 Сутність статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

Особливістю товариства з обмеженою відповідальністю є наявність статутного капіталу (статутного фонду), розмір якого повинен бути не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, на основі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Статутний капітал виконує ряд найважливіших для діяльності товариства функцій, зокрема матеріальне забезпечення підприємницької діяльності товариства. Важливою функцією статутного капіталу є і те, що він є гарантією захисту інтересів кредиторів за рахунок встановлення мінімального розміру статутного фонду, що значною мірою перешкоджає зниженню вартості майна товариства нижче гарантованої мінімальної величини статутного капіталу.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожний з учасників зобов'язаний внести в статутний фонд не менше ЗО відсотків зазначеного в установчих документах внеску. Внесення в статутний фонд грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

Учасник зобов'язаний повністю внести свій внесок не пізніше року після реєстрації товариства. У випадку невиконання цього зобов'язання у визначений термін учасник сплачує за час прострочення 10 відсотків річних з недовнесеної суми.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою учасників віддати свою частку одному або декільком учасникам цього ж товариства, якщо інше не передбачене установчими документами.

Передача частки третім особам можлива лише після повного внесення вкладу учасником, що її відступає. При цьому третій особі одночасно переходять усі права й обов'язки.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника в зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розмірові їх частини в статутному фонді. Збори учасників товариства обирають голову товариства.

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належать:

• визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

• внесення змін у статут товариства;

• встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

• вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

• виключення учасника із товариства.

• обрання і відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;

• затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, термінів та порядку виплати частини прибутку, визначення порядку покриття збитків;

• створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів і положень;

• винесення рішень про притягнення до майнової

відповідальності посадових осіб органів управління товариством;

• затвердження правил процедури й інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

• визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;

• затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;

• ухвалення рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більше ніж 60 відсотками голосів, а з питань, що вимагають одноголосності, — всі учасники.

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликають не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачене установчими документами.

Позачергові збори учасників скликаються головою товариства за наявності обставин, зазначених в установчих документах, у випадку неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають його інтереси.

Виконавчим органом товариства з обмеженою відповідальністю є колегіальний або одноосібний директор. Дирекцію очолює генеральний директор, а членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.

Дирекція вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, котрі належать до виняткової компетенції зборів учасників. Збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень дирекції. Дирекція підзвітна зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Контроль за діяльністю дирекції товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що створюється зборами учасників товариства з їх числа, у кількості, передбаченій установчими документами, але не менше трьох осіб.

Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів і балансів. Без висновку ревізійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Більшість із викладених положень щодо правового регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю стосується також і товариств із додатковою відповідальністю. Разом з тим, у цій категорії господарських товариств є певні особливості.

Статутний капітал ТОВ можна збільшувати шляхом здійснення додаткових внесків чи реінвестування прибутку. Здійснюючи внески в статутний капітал, учасники не змінюють свого юридичного статусу (не відбувається ні реорганізації, ні ліквідації). До основних витрат, пов’язаних із залученням власного капіталу ТОВ, можна віднести такі:

державне мито;

вартість нотаріальних послуг;

плата за перереєстрацію засновницьких документів.

При збільшенні статутного капіталу товариства слід враховувати те, що, викупивши додаткову частку, новий учасник стає співвласником раніше створених підприємством резервів. Саме тому, окрім номінальної вартості частки, учасник повинен сплатити ажіо, яке відповідає належному на цю частку еквіваленту раніше сформованих резервів. Величина ажіо може встановлюватися за результатами оцінки вартості підприємства та узгоджуватися зборами учасників. Перевищення фактичної ціни продажу частки над її номіналом належить до іншого додаткового капіталу.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам.

Учасники товариства користуються переважним правом на здійснення додаткових внесків у статутний капітал чи на придбання частки учасника, який її уступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може здійснюватися двома основними способами:

в результаті виходу одного або кількох учасників зі складу товариства;

на основі зменшення частки у статутному капіталі всіх чи окремих учасників.

Повернення частки учасникові може означати для підприємства або зменшення статутного капіталу, або зміну учасника без зменшення розміру статутного капіталу. Згідно із Законом України «Про господарські товариства» при виході учасника з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Такого роду зміни (а також будь-які інші зміни, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу) вимагають внесення змін у засновницькі документи з відповідною перереєстрацію підприємства.

Виплата відповідної частки здійснюється після затвердження звіту за рік і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства внесок може бути повернено повністю або частково в натуральній формі.

Досить суперечливим моментом є те, що згідно зі статтею 57 згаданого Закону у разі недостатності майна учасника ТОВ для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення частки учасника-боржника в майні підприємства. У такому разі розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню. Однак зменшення статутного капіталу ТОВ може відбуватися лише за рішенням зборів засновників. Що слід вчинити, якщо засновники не винесуть відповідного рішення? Крім того, зменшення статутного капіталу за наявності заперечень будь-кого з кредиторів товариства не допускається.

Що робити кредиторам одного з учасників товариства, якщо кредитори самого товариства не погоджуються зі зменшенням статутного капіталу? У разі внесення до установчих документів змін, пов’язаних зі зміною складу засновників (учасників) суб’єкта підприємницької діяльності, до державного органу реєстрації подаються оформлені відповідно до вимог законодавства документи, що засвідчують:

добровільний вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників) подається копія рішення засновника, а фізичної особи — нотаріально посвідчена заява;

примусове виключення засновників (учасників) — рішення уповноваженого на це органу.

Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених змін.

У разі зменшення статутного капіталу на основі зменшення часток окремих учасників товариство має надати органу державної реєстрації такі документи:

а) реєстраційну картку встановленого зразка;

б) нотаріально посвідчені зміни до установчих документів (два оригінали та одну копію);

в) протокол загальних зборів учасників;

г) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

1.2 Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) так само, як і акціонерне товариство, є суб’єктом колективної власності, має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається статутними документами. Згідно із законодавством України у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. Для порівняння: у більшості країн Європейського Союзу (ЄС) мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ встановлено на рівні 25 тис. євро; у Швейцарії — 20 тис. франків.

На відміну від Росії чи Німеччини ТОВ в Україні не можуть створюватися однією особою, для цього потрібно мінімум 2 особи. Власниками (учасниками, засновниками) ТОВ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Державні підприємства не можуть бути засновниками господарських товариств.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов’язаний зробити до статутного капіталу внесок не менше 30 % зазначеного в установчих документах розміру, що підтверджується документами, виданими банківською установою.

Учасник зобов’язаний внести необхідні кошти у повному обсязі не пізніше року після реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов’язання у визначений строк учасник, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачує за час прострочки 10 % річних з недовнесеної суми. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю сплатив свій внесок, видається свідоцтво товариства.

Відповідальність учасників ТОВ за борги підприємства обмежується їх внесками у власний капітал. Такий статус полегшує залучення власного капіталу ТОВ із зовнішніх фінансових джерел. У разі ліквідації товариства вимоги його власників задовольняються в останню чергу, після погашення претензій кредиторів.

Недоліком в організації фінансування ТОВ є складність і витратність передачі права власності на частки. На відміну від акцій АТ, частки ТОВ є не досить мобільними, оскільки відсутній організований ринок торгівлі ними. Окрім цього, операція купівлі-продажу (переуступлення) часток має бути нотаріально посвідчена. Якщо фізична чи юридична особа викуповує частку у статутному капіталі ТОВ, яка належить іншій особі, така операція оформлюється у формі договору купівлі-продажу частки. При оплаті частки у повному розмірі зазначена угода підтверджується не тільки платіжними документами, а й відповідним свідоцтвом, що видається товариством з обмеженою відповідальністю.

Для ТОВ, як і для інших підприємств, корпоративні права яких не мають обігу на фондовій біржі, характерним є загострення проблематики інформаційної асиметрії під час торгівлі частками, що ускладнює їх продаж третій стороні. Потенційний покупець частки може виходити з того, що учасник прагне продати корпоративні права через очікувану збиткову діяльність чи конфліктну ситуацію між власниками. Отже, продавець вимушений запропонувати мінімальну ціну продажу частки. Враховуючи перелічені чинники, пов’язані зі складністю реалізації часток, вклади у статутний капітал ТОВ здійснюються на максимально тривалий період.

Учасника ТОВ (на відміну від АТ) може бути виключено з товариства на підставі одностайного рішення зборів учасників товариства у разі систематичного невиконання своїх обов’язків або якщо він своїми діями перешкоджає досягненню цілей товариства. До числа типових зобов’язань, які на практиці не виконуються, можна віднести неповне внесення необхідних коштів (внеску) у статутний капітал згідно із засновницьким договором.

Законодавством передбачені певні особливості при передачі прав власності на частки ТОВ у разі правонаступництва. На відміну від інших форм організації бізнесу, правонаступники мають лише переважне (а не автоматичне) право вступу до товариства. Збори учасників мають право відмовити правонаступникові окремого учасника у прийнятті до товариства.

У разі виходу учасника (чи його правонаступника) з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Також виплачується належна частка прибутку, одержаного товариством у звітному році до моменту виходу. Звернення стягнення на частку учасника у товаристві з обмеженою відповідальністю по його власних зобов’язаннях не допускається.

Реалізація права учасника ТОВ на участь в управлінні підприємством аналогічно, як і для АТ, здійснюється на основі його участі у зборах власників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі. Повнота впливу окремого учасника на діяльність та управління підприємством залежить від величини його частки. Разом з тим власники ТОВ мають більше можливостей участі в управлінні, ніж акціонери АТ. Це зумовлено тим, що визначення основних напрямів діяльності ТОВ, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту відбувається на основі одностайного голосування на зборах власників.

Фінансування товариства може здійснюватися на основі додаткових внесків учасників, тезаврації прибутку, залучення банківських і комерційних позичок, у т. ч. шляхом емісії облігацій (за певних обставин). У разі, якщо кредитоспроможність товариства та його активи є недостатніми для залучення необхідних розмірів кредитних ресурсів, окремі учасники ТОВ можуть надавати поручительства чи інші види кредитного забезпечення під позички, які виділяються цьому товариству. Завдяки цьому розширюються можливості фінансування підприємства. У такому разі відповідальність учасників за зобов’язаннями ТОВ не обмежується їхніми вкладами у статутний капітал, а додатково поширюється на майно, надане у кредитне забезпечення.

Досить часто з метою економії на податках учасники ТОВ замість фінансування товариства на основі збільшення статутного капіталу надають підприємству довгострокові позички. В цьому разі учасники розглядатимуться одночасно як власники і кредитори підприємства. Ризик втрати капіталу для учасника-кредитора буде меншим, оскільки згідно із законодавством про банкрутство претензії кредиторів задовольняються в першочерговому порядку порівняно з власниками. З метою запобігання зловживань з позичками власників у законодавствах європейських країн, зокрема в Німеччині, Швейцарії, Австрії, передбачено положення, відповідно до якого у разі банкрутства товариства претензії учасників-кредиторів задовольняються в тому самому порядку, що й інших власників, тобто в останню чергу.

1.3 Особливості формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

В умовах ринкової економіки для підприємств усіх форм власності й організаційно-правового статусу основними джерелами формування фінансового капіталу виступають як власні, так і позикові кошти.

Утворення власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів.

До зовнішніх джерел формування власного капіталу належать, по перше, кошти, що формуються як за рахунок особистих внесків, так і за рахунок можливостей фінансового ринку; по-друге, кошти, що формуються у порядку розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави.

Рис. 1.2. Зовнішні джерела створення власного фінансового капіталу підприємства

До внутрішніх джерел формування власного капіталу належать фінансові ресурси, які формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності підприємства (Рис.1.3.).

Рис. 1.3 Внутрішні джерела створення власного фінансового капіталу підприємства

При рішенні питання обґрунтування схеми формування структури капіталу та вибору джерел його, фінансування власник підприємства стикається з проблемою вибору фінансування свого підприємства.

Існує дві основні схеми:

·  Змішане фінансування передбачає формування капіталу як за рахунок власних, так і за рахунок позичкових коштів, що залучаються у різних пропорціях.

·  Повне самофінансування передбачає формування капіталу підприємства виключно за рахунок власних його видів, що відповідають організаційно-правовій формі підприємства.

При виборі кожної зі схем необхідно враховувати переваги те недоліки джерел фінансування.

Переваги власного капіталу:

·  власний капітал є фінансовою основою підприємства;

·  залучення власного капіталу є більш простим порівняно з залученням позикового капіталу, що пов'язане з тим, що рішення, пов'язані із збільшенням капіталу приймає власники та менеджери підприємства без необхідності отримання згоди інших господарюючих суб'єктів;

·  власний капітал забезпечує більш високу можливість генерування прибутку в усіх сферах діяльності.

Переваги позичкового капіталу:

·  достатньо широкі можливості залучення, особливо при високому кредитному рейтингу підприємства;

·  забезпечує ріст фінансового потенціалу підприємства при необхідності суттєвого розширення його активів та зростанню темпів росту обсягів його господарської діяльності;

·  більш низька вартість порівняно до власного капіталу за рахунок забезпечення ефекту "податкового щита";

·  можливість генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнт рентабельності власного капіталу).


РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВ АГРОФІРМИ «ІМПУЛЬС»

2.1 Організаційно-правовий статус, напрями діяльності та основні показники діяльності

ТОВ Агрофірма «Імпульс» було створено в процесі реорганізації шляхом перетворення сільськогосподарського підприємства «Путь Леніна». Підприємство є правонаступником його правовідносин, прав та обов’язків.

ТОВ Агрофірма „Імпульс” зареєстроване як юридична особа у Державній реєстраційній палаті свідоцтвом від 16 березня 2000 року.

Станом на 31 грудня 2007 року на підприємстві зареєстровано 28 працівників. Статутний фонд підприємства становить 38 тисяч гривень.

Основний вид діяльності – змішане сільське господарство. Підприємство також спеціалізується на зовнішньо економічній діяльності. Це здійснення прямих виробничих, науково-технічних зв’язків, проведення експортно-імпортних операцій, в тому числі товарообмінних або бартерних, здійснення основного порядку зовнішньо економічної діяльності .

Важливим елементом санаційного аудиту є аналіз основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності У процесі аналізу виявляються також сильні та слабкі сторони виробничої сфери підприємства з метою виробити рекомендації щодо їх мобілізації чи усунення.


Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники виробничо господарської діяльності

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення, тис. грн Відносне відхилення, %

2007

2006

2008

2007

2008

2006

2007

2006

2008

2007

2008

2006

1.Випуск продукції в діючих цінах 2122 2200 5110 78 2910 2988 3,68 132,27 140,81
2.Чистий дохід від реалізації продукції 16402 17964 18654 1562 690 2252 9,52 3,84 13,73
3.Кількість промислово-виробничого персоналу 133 140 140 7 0 7 5,26 0,00 5,26
4.Фонд оплати праці 716 805 1077 89 272 361 12,43 33,79 50,42
5.Продуктивність праці на одного працівника ПВП 15,95 16,07 36,5 0,12 20,43 20,55 0,75 127,13 128,84
6.Середньорічна оплата праці 5,38 5,75 7,69 0,37 1,94 2,31 6,88 33,79 42,99
7.Середньорічна вартість основних фондів 5436 6745 10851 1309 4106 5415 24,08 60,87 99,61
8.Фондовіддача 2,41 3,52 1,40 1,11 -2,12 -1,00 46,06 -60,13 -41,77
9.Середньорічні залишки обігових коштів 28079 24713 21748,5 -3366 -2964,5 -6330,5 -11,99 -12,00 -22,55
10.Коефіцієнт оборотності обігових коштів 0,58 0,73 0,86 0,14 0,13 0,27 24,44 18,00 46,83
11.Середньорічна вартість активів 0,08 0,09 0,23 0,01 0,15 0,15 17,80 163,93 210,91
12.Власний капітал 23558 33634 45119 10076 11485 21561 42,77 34,15 91,52
13.Собівартість реалізованої продукції 9205 8571 10922 -634 2351 1717 -6,89 27,43 18,65
14.В т.ч. прямі матеріальні витрати 4052 5067 6528 1015 1461 2476 25,05 28,83 61,11
15.Частка прямих матеріальних витрат в собівартості 44,02 59,12 59,77 15,1 0,64 15,74 34,30 1,10 35,78
16.Витрати на 1 грн. реалізованої продукції 0,56 0,48 0,59 -0,08 0,11 0,02 -14,29 21,98 4,55
17.Валовий прибуток 7197 9393 7732 2196 -1661 535 30,51 -17,68 7,43
18.Прибуток від основної діяльності 8506 10449 7912 1943 -2537 -594 22,84 -24,28 -6,98
19.Чистий прибуток 8131 9716 6785 1585 -2931 -1346 19,49 -30,17 -16,55
20.Рентабельність продукції 78,19 109,59 70,79 31,40 -38,80 -7,39 40,17 -35,40 -9,46
21.Рентабельність капіталу 34,51 28,89 15,04 -5,63 -13,85 -19,47 -16,30 -47,94 -56,43

Загалом техніко-економічний стан підприємства являється стабільним, діяльність ефективною. Наприклад випуск продукції збільшувався на протязі 3 років, спочатку на 3,68%, а в 2008 році на 132,27%. Продуктивність праці збільшилася, це може бути пов’язано зі збільшенням фонду оплати праці та збільшенням складу персоналу. Вартість основних фондів теж збільшувалася, але в 2008 році продуктивність використання обладнання була менш ефективною, про це свідчить зниження показника фондовіддачі на 60,13% ( в порівнянні з 2007 роком) та 41,77% ( в порівнянні з 2006 роком). Незважаючи на тенденцію зниження в залишках обігових коштів, їх оборотність збільшувалася з кожним роком і в 2008 році відсоток збільшення в порівнянні з 2006 роком становив 46,83% що свідчить про підвищення ефективності користуванням обіговими коштами. І активи і власний капітал з кожним роком збільшувалися, що теж є позитивним фактором. Збільшення частки прямих матеріальних витрат в собівартості продукції може свідчити про збільшення ринкової вартості продукції. Рентабельність продукції за розглянутий період була нестабільною вона знизилася в порівнянні 2006 року з 2009 на 9,46%, хоч в 2007 році даний показник становив 109,59%, тобто здатність продукції приносити прибутки є фактором нестабільним. Як видно з розрахунків, рентабельність капіталу теж знижувалася з кожним роком: у 2007 році на 16,3%, у 2008 на 47.94% це свідчить про низьку ефективність використання власного капіталу ТОВ Агрофірми «Імпульс».

2.2 Оцінка ефективності управління структурою власного капіталу

Для уявлення про стан власного капіталу та зміни, які з ним відбувалися на протязі трьох досліджуваних років, проаналізуємо структуру капіталу ТОВ Агрофірми «Імпульс» (Табл.2.5)


Таблиця 2.5 Структура власного капіталу

Баланс 2006 рік 2007 рік 2008 рік Структура капіталу (%) Абсолютне відхилення (тис. грн.) Відносне відхилення (%)
2006 рік 2007 рік 2008 рік 2007 2006 2008 2007 2008 2006 2007 2006 2008 2007 2008 2006
Необоротні активи всього: 6564 9509 38727 23,52 25,30 71,52 1,78 46,23 48,01 7,57 182,73 204,13
Незавершенбудівництво 374 199 0 1,34 0,53 0,00 -0,81 -0,53 -1,34 -60,49 -100,0 -100,00
Основні засоби 5436 8054 13648 19,48 21,43 25,21 1,95 3,78 5,73 10,02 17,64 29,42
Інші фінансові інвестиції 754 1256 831 2,70 3,34 1,53 0,64 -1,81 -1,17 23,69 -54,07 -43,19
Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 24248 0,00 0,00 44,78 0,00 44,78 44,78 0 0 0
Оборотні активи всього: 21347 28079 15418 76,48 74,70 28,48 -1,78 -46,23 -48,01 -2,33 -61,88 -62,77
Виробничі запаси 1277 1282 1761 4,58 3,41 3,25 -1,16 -0,16 -1,32 -25,45 -4,64 -28,91
Поточні біологічні активи 153 130 150 0,55 0,35 0,28 -0,20 -0,07 -0,27 -36,91 -19,90 -49,46
Незавершене виробництво 1303 1966 2761 4,67 5,23 5,10 0,56 -0,13 0,43 12,04 -2,51 9,23
Готова продукція 2122 2200 5110 7,60 5,85 9,44 -1,75 3,58 1,83 -23,02 61,25 24,13
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,послуги 1303 3267 5381 4,67 8,69 9,94 4,02 1,25 5,27 86,18 14,34 112,88
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:
 з бюджетом 319 60 131 1,14 0,16 0,24 -0,98 0,08 -0,90 -86,03 51,57 -78,83
 за виданими авансами 0 0 6 0 0 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 14797 19166 0 53,01 50,99 0,00 -2,03 -50,99 -53,01 -3,82 -100 -100,00
Інша поточна дебіторська 9 0 7 0,03 0,00 0,01 -0,03 0,01 -0,02 -100,00 -59,91
Грошові кошти в національній валюті 64 8 111 0,23 0,02 0,21 -0,21 0,18 -0,02 -90,72 863,22 -10,60
Актив 27911 37588 54145 100 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Власний капітал всього: 23558 33634 45119 84,40 89,48 83,33 5,08 -6,15 -1,07 6,01 -6,87 -1,27
Інший додатковий капітал 15427 23918 38334 55,27 63,63 70,80 8,36 7,17 15,53 15,12 11,26 28,09
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8131 9716 6785 29,13 25,85 12,53 -3,28 -13,32 -16,60 -11,27 -51,52 -56,98

Найбільшу питому вагу в структурі активу балансу займали в 2006-2007 роках оборотні активи, а в 2008 році – необоротні активи, розглядаючи пасив балансу можна побачити стабільну ситуацію – власний капітал має найбільшу частку, причому в 2007 році ( в порівнянні з 2006 роком) він зріс на 6,01 %. Стрімкому зростанню частки необоротних активів сприяло підвищення рівня дебіторської заборгованості на 44,78%.

Необоротні активи підприємства за досліджувані роки збільшилися в 2007 році (порівняно з 2006 роком) на 7,57 %, а в 2008 році (в порівнянні з 2007 роком) на 182,73 %. Слід зауважити, що в 2007 році активи зросли завдяки рівномірному зростанню як оборотних, так і необоротних активів, а в 2008 році такий відсоток зростання зумовлений зростанням необоротних активів на 182,73 %.

Згідно вищенаведеним даними Таблиці 2.5 можна зробити висновок про збільшення власного капіталу. Взагалі, якщо розглядати структуру пасивів, можна побачити, що власний капітал займає найбільшу питому вагу і це є позитивним моментом, оскільки свідчить про невелику залежність господарства від позикових коштів та самостійність. Завдяки взятому довгостроковому кредиту в 2008 році підприємство збільшило свої довгострокові зобов’язання на 38984 % у порівнянні з 2007 роком, але саме цей кредит дозволив підвищити необоротні активи на 182,73 %. Значно збільшився рівень поточних зобов’язань на 19,05 %, на це вплинуло: взятий короткостроковий кредит (збільшився у 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 21,28 %), а також збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в 2008 році на 99,5 % (в порівнянні з 2008 роком).

 Розглянемо більш детально динаміку позикового та власного капіталу ФГ «ОАЗИС» за період 2006-2008 роки, і визначимо темпи зростання (%) даних показників , а також абсолютне відхилення (тис. грн.) в Таблиці 2.6. А в Таблиці 2.7, визначимо структуру капіталу за допомогою коефіцієнтів власного та позикового капіталу за період 2006-2008 роки. Таким чином визначивши ефективність управління капіталом.

Таблиця 2.6 Динаміка власного капіталу

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне відхилення, %
2007 2006 2008 2007 2008 2006 2007 2006 2008 2007 2008 2006
Власний капітал 23558 33634 45119 10076 11485 21561 42,77 34,15 91,52

Як видно з Таблиці 2.6 власний капітал зростав з кожним роком поступово, а його зростання, порівнюючи 2008 та 2006 роки становило 91,52%, але на цьому фоні зростання позикового капіталу більш помітніше, воно становило 107,35%. Отже, позиковий капітал зростав за аналізований період більш інтенсивно ніж власний капітал.

Таблиця 2.7

Коефіцієнти структури капіталу ТОВ Агрофірми «Імпульс»

Коефіцієнт 2006 рік 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення
2007-2006 2008-2007 2008-2006
Коефіцієнт позичкового капіталу (Кз) 0,16 0,11 0,17 -0,05 0,06 0,01
Коефіцієнт власного капіталу (Кв) 0,84 0,89 0,83 0,05 -0,06 -0,01

ТОВ Агрофірма «Імпульс» за всі три роки підтримувало баланс між позиковим та власним капіталом, слід зазначити, що підприємство користується переважно власним капіталом, частка позикового капіталу найбільшою була в 2008 році – 0,17, що на 0,06 більше ніж в 2007 та на 0,01 більше ніж в 2006 році. Це свідчить про стабільність підприємства і його низьку залежність від зовнішніх джерел фінансування.


3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

3.1  Заходи для забезпечення оптимальної структури капіталу підприємства

Щоб дізнатися потенційну можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягу і структури власного і позикового капіталу, розрахуємо сферу впливу операційного та фінансового важелів (Таблиця 3.1):

Таблиця 3.1 Сфера впливу операційного і фінансового важеля

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2007 2006 2008 2007 2008 2006 2007 2006 2008 2007 2008 2006
Сфера дії операційного важеля 29058 32945 32677 3887 -268 3619 13,38 -0,81 12,45
Сфера дії фінансового важеля 17510 21107 17076 3597 -4031 -434 20,54 -19,10 -2,48
Сила дії операційного важеля 1,81 1,23 1,53 -0,59 0,30 -0,29 -32,39 24,59 -15,77
Сила дії фінансового важеля 1,04 1,07 1,12 0,03 0,05 0,08 2,60 5,07 7,81

Отже, за аналізований період підприємство підвищило свої можливості щодо впливу на темп зміни операційного прибутку шляхом зміни операційних витрат, порівнюючи 2006 рік з 2008 роком. Найефективніша сила впливу операційного важеля просліджувалася у 2006 році, операційний прибуток в цьому періоді при зміні виручки на 1%, міг змінитися на 1,81%.

Потенційна можливість впливу підприємства на темп зміни чистого прибутку шляхом зміни обсягів та структури власного та позикового капіталу з кожним роком зменшувалася, що є негативним фактором, оскільки підприємство втрачало силу впливу на формування чистого прибутку. Темп зміни операційного прибутку, порівнюючи 2008 з 2006 роком, перевищував темп зміни чистого прибутку на 2,48%.

Розрахуємо фактичну і граничну середньозважену вартість капіталу (Табл. 3.3), за допомогою даних Таблиці 3.2:

Таблиця 3.2 Вартість та структура власного капіталу

Джерела фінансування 2008 рік 2007 рік
Структура каіталу, % Вартість капіталу, % Структура каіталу, % Вартість капіталу, %
Фактична Цільова Поточна Прогнозована Фактична Цільова Поточна Прогнозована
Нерозподілений прибуток 83 80 99,6 99,6 89 85 75,08 75,08

Таблиця 3.3 Фактична та гранична середньозважена

№ п/п Середньозважена Розрахунок 2008 рік 2007 рік
2008 рік 2007 рік
1 Фактична 17*0,4+83*99,6 11*24,92+89*75,08 8273,6 6956,24
2 Гранична 20*0,4+80*99,6 15*24,92+85*75,08 7976 6755,6

Як видно з Таблиці 2.8, ефективнішою буде структура капіталу гранична, тобто зі співвідношенням довгострокових кредитів до нерозподіленого прибутку 20:80 в 2008 році та 15:85 в 2007 році.

Отже, можна запропонувати підприємству збільшити власні позикові ресурси, тим самим залучивши до обороту більшу кількість коштів, з яких відповідно можна отримати більшу частку прибутку. В 2007 році можна збільшити частку позикового капіталу на 3%, а в 2008 році підприємство може дозволити збільшити частку довгострокових кредитів на 4%.

Розрахуємо ефект фінансового важеля при різних варіантах формування структури капіталу (без врахування оподаткування) за допомогою даних Таблиці 3.4:

Таблиця 3.4 Ефект фінансового важеля (без врахування оподаткування)

№ п/п Варіанти структури Середня ставка % з урахуванням премії за ризик Економічна рентабельність активів Ефект фінансового важеля (ЕФЛ) Рентабельність власного капіталу
Частка власного капіталу Частка позикового капіталу
1 100 0 - 14,6 - 14,6
2 80 20 12 14,6 0,5 15,1
3 60 40 14 14,6 0,3 14,9
4 50 50 15 14,6 -0,3 14,3
5 40 60 17 14,6 -2,7 11,9

Отже, найефективнішою являється структура, де частка власного капіталу 80%, а позикового 20%. В розглянутому випадку ефект фінансового важеля буде мати позитивне значення, доки рівень фінансових витрат не первищить рівень економічної рентабельності активів, тобто 14,6%.

Отже, в даному випадку слід орієнтуватися на середню ставку відсотка по позиці, яка не повинна перевищувати рентабельність активів. Підприємство може дозволити внести в загальну частку капіталу до 40% позикового капіталу.

Розглянемо ефект фінансового важеля та схему його дії при різній структурі капіталу, з врахуванням оподаткування (Таблиця 3.5):

Таблиця 3.5 Ефект фінансового важеля (з врахуванням оподаткування)

№ п/п Показники Варіанти структури капіталу по частці позикового капіталу
0% 25% 50%
1 2 3 4 5
1 Власний капітал 45119 33839,25 22559,5
2 Позиковий капітал 0 11279,75 22559,5
3 Всього капіталу 45119 45119 45119
4 Вартість позикового капіталу в відсотках - 13 15
5 Річні фінансові витрати - 4399,10 3383,93
6 Прибуток від операційної діяльності 7912 7912 7912
7 Прибуток до оподаткування 7912 3512,90 4528,08
8 Податок з прибутку 1978 878,22 1132,02
9 Чистий прибуток 5934,00 2634,67 3396,06
10 Рентабельність власного капіталу 0,13 0,08 0,15
11 Сила фінансового важеля 1,00 2,25 1,75
12 Ефект фінансового левериджу - 0,40 -0,30

При врахуванні оподаткування ефективною є структура капіталу 25% позикового та 75% власного.

Як показав аналіз структури власного капіталу ТОВ Агрофірми «Імпульс» за період з 2006 по 2008 рік, обсяг позичкового капіталу що використовувався за цей період не перевищував 16% від загального обсягу капіталу. Згідно з показником фінансового левериджу використання певної частки позичкових коштів дозволяло підвисити рентабельність власного капіталу підприємства.

Отже, можна запропонувати слідуючі варіанти для поліпшення якості управління структурою капіталу ТОВ Агрофірми «Імпульс»:

1. Мінімізувати середньозважену вартість капіталу. При аналізі підприємства ми розрахували середньозважену вартість капіталу, при якій ефективність управління капіталу підвищиться, це для 2007 року 15:80 (позиковий капітал:власний капітал), та для 2008 року 20:80 (позиковий капітал:власний капітал).

2. Підвищити рентабельність власного капіталу за рахунок позикового, скориставшись ефектом фінансового левериджу. В розглянутому випадку ефект фінансового важеля буде мати позитивне значення, доки рівень фінансових витрат не первищить рівень економічної рентабельності активів, тобто 14,6%. Підприємство може дозволити внести в загальну частку капіталу до 40% позикового капіталу.

3. Скористатися спонтанним фінансуванням. Це один з ефективних економічних методів управління дебіторською заборгованістю, за допомогою якого можна розширювати обсяги продажів і контролювати рівень дебіторської заборгованості. Спонтанне фінансування передбачає встановлення знижок покупцям за скорочення термінів розрахунків, яке стимулює покупців здійснювати розрахунки в строк, таким чином знижувати дебіторську заборгованість і підвищувати стабільність підприємства.

капітал товариство обмежений відповідальність


ВИСНОВКИ

Товариство з обмеженою відповідальністю є статутним товариством, установчими документами якого є установчий договір.

Особливістю товариства з обмеженою відповідальністю є наявність статутного капіталу (статутного фонду), розмір якого повинен бути не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, на основі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Утворення власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів.

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності власного капіталу та здатності підприємства платити дохід кредиторам і співвласникам (акціонерам) підприємства.

Управління структурою капіталу розглядалося на прикладі ТОВ Агрофірми «Імпульс». Загалом техніко-економічний стан підприємства являється стабільним, діяльність ефективною. Рентабельність продукції за розглянутий період була нестабільною вона знизилася в порівнянні 2006 року з 2009 роком на 9,46%, хоч в 2007 році даний показник становив 109,59%, тобто здатність продукції приносити прибутки є фактором нестабільним.

Підприємство має стійкий фінансовий стан, оскільки має високі рівні коефіцієнтів фінансової стійкості, фінансової стабільності та фінансової незалежності, але негативним є те, що всі ці коефіцієнти в 2008 році знизилися, в порівнянні з 2007 роком. Негативним є і збільшення коефіцієнту фінансової залежності, але оскільки значення цього показника знаходиться нижче нормативного значення, то для ТОВ Агрофірми «Імпульс» це не являється дуже поганим фактором. Динаміка всіх показників ділової активності підприємства заслуговує негативної оцінки – всі коефіцієнти знижуються, що є негативним моментом і свідчить про погіршення використання капіталу (загального і власного), готової продукції, матеріальних оборотних коштів, дебіторської та кредиторської заборгованостей.

ТОВ Агрофірма «Імпульс» за аналізований період підтримувало баланс між позиковим та власним капіталом, слід зазначити, що підприємство користується переважно власним капіталом, частка позикового капіталу найбільшою була в 2008 році – 0,17, що на 0,06 більше ніж в 2007 та на 0,01 більше ніж в 2006 році. Це свідчить про стабільність підприємства і його низьку залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Управління структурою капіталу ми розглядали з допомогою двох показників: середньозваженої вартості капіталу та з допомогою вивчення впливу показника фінансового левериджу.

Після розрахунку середньозваженої вартості капіталу можна запропонувати підприємству збільшити позикові ресурси, в 2007 році можна збільшити частку позикового капіталу на 3%, а в 2008 році підприємство може дозволити збільшити частку довгострокових кредитів на 4%. Таким чином структура капіталу (відношення власний капітал до позикового) буде складати 80:20 у 2008 році та 85:15 у 2007 році.

Після вивчення показника фінансового левериджу ми зробили висновки:

1. При визначенні Ефекту фінансового важеля (без врахування оподаткування). Найефективнішою являється структура, де частка власного капіталу 80%, а позикового 20%. В розглянутому випадку ефект фінансового важеля буде мати позитивне значення, доки рівень фінансових витрат не первищить рівень економічної рентабельності активів, тобто 14,6%.

2. Ефект фінансового важеля (з врахуванням оподаткування). При врахуванні оподаткування ефективною є структура капіталу 25% позикового та 75% власного.

Враховуючи все вищевказане, ми можемо запропонувати слідуючі варіанти для поліпшення якості управління структурою капіталу ТОВ Агрофірми «Імпульс»:

1. Мінімізувати середньозважену вартість капіталу.

2. Підвищити рентабельність власного капіталу за рахунок позикового, скориставшись ефектом фінансового левириджу.

3. Скористатися спонтанним фінансуванням.

4. Скористатися лізингом.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Закон України Про акціонерні товариства ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 )

2.  Баканов И. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. 4-е изд.; доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика.2002.- 416с.

3.  Батурин В.М., Керимов В.Э. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления финансовой деятельностью предприятия Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - №2.

4.  Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.

5.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 528с.

6.  Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства, № 2, 2002

7.  Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства, № 6, 2002

8.  Воробьев С.Ю. Стратегия финансирования деятельности предприятия на основе показателей риска. Научные труды IV Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права". Секция "Экономика", ч. 2 / МГАПИ. - Москва, 2001. - С.10.

9.  Дем’яненко І. В. , Т. А. Говорушко Фінансовий менеджмент: Курс лекцій ден. Та заочної форм навчання К.: НУХТ, 2009. – 195 с.

10.  Дж К. Ван Горн. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800с.

11.   Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С.Ф.Покропивного. Вид-2-ге ,-К.:КНЕУ, 2001.-528с.

12.   Економика предприятия: Учебник под ред.проф. Н.А. Сафронова. - М.: Юристь, 2000. - 584с.

13.   И Дихал Бухгалтерский учёт уставного капитала. // Баланс. - 2000. - № 50.

14.   Ковалёв В.В. Введение в финансовий менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 1996. - 400с.

15.   Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997.

16.   Коваленко фінансовий менеджмент. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 120с.

17.   Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. - М: "Финанси и статистика", 1997

18.   Л. В. Кузьменко, В.В. Кузьмін «Фінансовий менеджмент», Херсон: 2003, 185 с.

19.   Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Петренко В.Л., Филипов А.В. Леверидж. Экономические приложения. ДонГУ, Юго-Восток, 1999. - 104с.

20.   Мельник В. М. Основи економічного аналізу: Короткий теоретично-методичний курс: Навч. посіб. – К.: „Кондор”, 2003. – 128с.

21.   Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. Посібник. – К.: Ника-Центр, 2003. 228 с.

22.   Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях ринка: Учеб. пособие. - М.: Висш.шк.,1997. - 192с.:ил.

23.   П(С)БУ №2 от 21.06.99г. № 396/3689 "Баланс"

24.   Парамонов А.В. Учет и анализ предпринимательского капитала (источник: www.OPTIM.RU.)

25.   Степанов Д. Эффект финансового левериджа и специфика его расчета в российских условиях (источник: www.GAAP.RU.)

26.   Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. - М.: изд. "Перспектива", 1995.

27.   Т. В. Теплова Финансовые решения: стратегия и тактика: Учебное пособие. - М.: ИЧП "Издательство Магистр", 1998. -284с.

28.  Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002.

29.   Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под редакцией Е.С. Стояновой. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 1999. - 656с.

30.   Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент Пер. с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 1996. - 400с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Баланс За 2008 р. Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість 010
 первісна вартість 011
 накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 199 -
Основні засоби:
 залишкова авартість 030 8054 13648
 первісна вартість 031 11921 21128
 знос 032 3867 7480
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива(залишкова) вартість 035
 первісна вартість 036
 накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
 інші фінансові інвестиції 045 1256 831
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - 24248
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 9509 38727
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1282 1761
Поточні біологічні активи 110 130 150
Незавершене виробництво 120 1966 2761
Готова продукція 130 2200 5110
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 3267 5381
 первісна вартість 161 3267 5381
 резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 з бюджетом 170 60 131
 за виданими авансами 180 - 6
 з нарахованих доходів 190
 із внутрішніх розрахунків 200 19166 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - 7
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 8 111
 в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 28079 15418
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 37588 54145
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 23918 38334
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 350 9716 6785
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 33634 45119
ІІ. Забезпечення таких виплат і платежів
Забезпечення витрат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 - 2248
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 4 4
Усього за розділом ІІІ 480 4 2252
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2980 5206
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 5210
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 507 1457
Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540
 з бюджетом 550 427 83
 з позабюджетних платежів 560
 зі страхування 570 5 3
 з оплати праці 580 27 25
 з учасниками 590
 із внутрішніх розрахунків 600 4 -
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом ІV 620 3950 6774
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 37588 54145

Додаток Б

Звіт про фінансові результати За 2008 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Статя Код рядка За звітний період За попередній період
Доход(виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 22386 21554
Податок на додану вартість 015 3732 3590
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 18654 17964
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 10922 8571
Валовий  прибуток 050 7732 9393
 збиток 055
Інші операційні доходи 060 2559 1998
Доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 061
Адміністративні витрати 070 692 531
Витрати на збут 080 283 211
Інші операційні витрати 090 1404 200
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 091
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 7912 10449
 збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 1127 733
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  прибуток 170 6785 9716
 збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:  прибуток 190 6785 9716
 збиток 195
Надзвичайні:  доходи 200
 витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: прибуток 220 6785 9716
 збиток 225
Довідково:

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 6528 5067
Витрати на оплату праці 240 1077 805
Відрахування на соціальні заходи 250 247 131
Амортизація 260 1038 828
Інші операційні витрати 270 3135 761
Разом 280 12025 7592

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)


Додаток В

Звіт про фінансові результати За 2007 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Статя Код рядка За звітний період За попередній період
Доход(виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21554 19679
Податок на додану вартість 015 3590 3277
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 17964 16402
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 8571 9205
Валовий  прибуток 050 9393 7197
 збиток 055
Інші операційні доходи 060 1998 2182
Доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 061
Адміністративні витрати 070 531 323
Витрати на збут 080 211 167
Інші операційні витрати 090 200 383
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 091 1887,6
Фінансові результати від операційної діяльності:  прибуток 100 10449 8506
 збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 733 375
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 9716 8131
 збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:  прибуток 190 9716 8131
 збиток 195
Надзвичайні:  доходи 200
 витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

 прибуток

220 9716 8131
 збиток 225
Довідково:

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 5067 4052
Витрати на оплату праці 240 805 716
Відрахування на соціальні заходи 250 131 78
Амортизація 260 828 558
Інші операційні витрати 270 761 533
Разом 280 7592 5937

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)


Додаток Г

Звіт про фінансові результати За 2005 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Статя Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход(виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9667 8195
Податок на додану вартість 015 1609 1363
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8058 6832
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5277 3288
Валовий  прибуток 050 2781 3544
 збиток 055
Інші операційні доходи 060 1065 582
Доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 061 269 243
Адміністративні витрати 070 39 348
Витрати на збут 080 217 393
Інші операційні витрати 090 3321 3092
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 091
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100
 збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 35
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 135 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 3221 2952
 збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 3221 2952
 збиток 195
Надзвичайні: доходи 200
 витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: прибуток 220 3221 2952
 збиток 225
Довідково: Нараховано фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП)  041 15 49
Сплачено ФСП 042 15 49

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 3333 4927
Витрати на оплату праці 240 631 539
Відрахування на соціальні заходи 250 70 11
Амортизація 260 422 306
Інші операційні витрати 270 625 1018
Разом 280 5081 6801

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)


Додаток Д

Баланс За 2007 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість 010
 первісна вартість 011
 накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 374 199
Основні засоби:
 залишкова авартість 030 5436 8054
 первісна вартість 031 8300 11921
 знос 032 2864 3867
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива(залишкова) вартість 035
 первісна вартість 036
 накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
 інші фінансові інвестиції 045 754 1256
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 6564 9509
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1277 1282
Поточні біологічні активи 110 153 130
Незавершене виробництво 120 1303 1966
Готова продукція 130 2122 2200
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 1303 3267
 первісна вартість 161 1303 3267
 резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 з бюджетом 170 319 60
 за виданими авансами 180
 з нарахованих доходів 190
 із внутрішніх розрахунків 200 14797 19166
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 64 8
 в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 21347 28079
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 27911 37588
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 15427 23918
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 350 8131 9716
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 23558 33634
ІІ. Забезпечення таких виплат і платежів
Забезпечення витрат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 662 -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 4 4
Усього за розділом ІІІ 480 666 4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 3233 2980
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 5210
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 391 507
Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540
 з бюджетом 550 30 427
 з позабюджетних платежів 560
 зі страхування 570 3 5
 з оплати праці 580 28 27
 з учасниками 590
 із внутрішніх розрахунків 600 4
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом ІV 620 3687 3950
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 27911 37588

© 2011 Банк рефератов, дипломных и курсовых работ.