реферат
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Курсовая работа: Споруди і обладнання водопостачання

Курсовая работа: Споруди і обладнання водопостачання

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового поекту

«ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ»

з дисципліни

«Споруди і обладнання водопостачання»


Виконав: студент ІІІ курсу СТФ

Гр. ВВ-32

Щербаков С.

Перевірила: Хомутецька Т.П.

Київ-2010


Реферат

Розрахунково-пояснювальна записка: 35 ст., 17 табл., 6 літературних джерел.

В розрахунково-пояснювальній записці наведено комплексний розрахунок водопровідної мережі і споруд на ній у населеному пункті: визначено розрахункові добові та погодинні витрати води різними споживачами, режими подачі води в мережу насосами, місткість і розміри регулюючих споруд, здійснено трасування магістральної водопровідної мережі, визначено матеріал і діаметри ділянок мережі та водоводів. Виконано гідравлічний розрахунок для розрахункових режимів роботи мережі, визначено потрібні та вільні напори у вузлах.


ЗМІСТ

Вихідні дані для проектування

1. Визначення розрахункових добових витрат води

2. Визначення погодинних витрат води

3. Трасування водопровідної мережі

4. Визначення місткості регулюючих споруд

5. визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відьорів

7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі

8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі

9. Визначення втрат напору в трубах і ув’язка кілець

10. Визначення вільних напорів та п’єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі

Література


1. Визначення розрахункових добових витрат води

Розрахункову добову витрату води на господарсько-питні потреби населення обчислюємо за формулою:

Qдоб.ср = N . qж/1000,

де qж – питоме господарсько-питне водоспоживання населення, яке приймаємо в залежності від ступіня благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84,табл.1)

Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби населення за добу найбільшого і найменьшого водоспоживання визначаються:

Qдоб.мах = Kдоб.мах . Qдоб.ср;

Qдоб.міп = Kдоб.міп . Qдоб.ср,

де Kдоб.мах = 1,1-1,3 і Kдоб.міп = 0,7-0,9 – коефіцієтни добової нерівномірності водоспоживання.

Таблиця 1

Водоспоживання населенням міста

Райони

міста

N1,ос.

qж, л/ос.добу

Qдоб.ср. м3/добу

Kдоб.мах

Qдоб.мах

м3/добу

 Kдоб.міп

 Qдоб.міп

м3/добу

І 42000 290 12180 1,15 14007 0,8 9744
ІІ 28000 140 3920 1,25 4900 0,75 2940
Разом 70000 16100 18907 12684

Розраховуємо водоспоживання на виробничі (таблиця 2) та господарсько-питні (таблиця 3) потреби промислових підприємств.

Витрати води на виробничі потреби підприємст визначаємо, виходячи з кількості продукції, що випускається на кожну зміну роботи та питомої витрати води на технологічні потреби (згідно завдання). Максимальною вважаємо першу зміну роботи підприємства.

Таблиця 2

Водоспоживання на виробничі потреби підприємств

Назва

підприємства

№ зміни Одиниця продукції

qв, м3/од

Nпрод, од./зміну

Qв, м3/зміну

М‘ясокомбінат 1 Т 30 150 4500

Всього 150 4500

Волокон лавсану 1 Т 70 18 1260
2 16.5 1155
3 16.5 1155

Всього 50 3570

Скловолокна 1 Т 700 1.8 1260
2 1.6 1120
3 1.6 1120

Всього 5 3500

Разом

11570

Втрати води господарсько-питні потреби робітників на підприємствах у зміну передбачаємо:

для гарячих цехів qг – 45 л/особу;

для холодних цехів qх – 25 л/особу.

Для використання душів норма витрати води складає 375 л на одну душову сітку протягом 45 хв. Після закінчення зміни.

Витрата води на полив і миття в перерахунку на одну особу приймаємо залежно від місцевих умов в межах 50-90 л/добу (в першому районі - 80 л/добу, в другому - 70 л/добу).


Таблиця 4

Полив вулиць та зелених насаждень

Райони міста

Nжит

 

qпол

л/доб.ос

Qполмах

м3/доб

Qполср

м3/доб

Qполміп м3/доб

I 42000 80 3360 1680 -
II 28000 70 1960 980 -
Разом 70000 5320 2660 -

За даними таблиць 1-4 складаємо таблицю 5 балансу у добу середнього, максимального і мінімального водоспоживання міста.

Таблиця 5

Баланс добового водоспоживання міста

Споживачі Витрата води,
середньо-добова доба максимального водоспоживання доба мінімального водоспоживання
1 Населення І району 12180 14007 9744
Невраховані витрати 1218 1400 974

Разом

13398

15407

10718

2 Населення ІІ району 3920 4900 2940
Невраховані витрати 392 490 294

Разом

4312

5390

3234

3 Підприємство 1
Виробничі потреби 4500 4500 4500
Господарсько-питні 21.7 21.7 21.7
Душові 14,98 14,98 14,98

Разом

4536,68

4536,68

4536,68

4 Підприємство 2
Виробничі потреби 3570 3570 3570
Господарсько-питні 44.55 44.55 44.55
Душові 28.89 28.89 28.89

Разом

3643.44

3643.44

3643.44

5 Підприємство 3
Виробничі потреби 3500 3500 3500
Господарсько-питні 1.33 1.33 1.33
Душові 3.25 3.25 3.25

Разом

3504.58

3504.58

3504.58

6 Полив зелених насаджень
І район 1680 3360 0
ІІ район 980 1960 0

Разом

2660

5320

0

Всього по місту

32054.7

37801.7

 25636.7

У відповідності зі СНиП 2.04.02-84 води для потреб місцевої промисловості та невраховані витрати приймаємо у розмірі 10% від витрат води на господарсько-питні потреби населеного пункту.

Середньодобову витрату води на полив зелених насаджень приймаємо у розмірі 50% від витрат води на ці потреби у добу максимального водоспоживання. У добу мінімального водоспоживання полив не виконують.

2.Визначення погодинних витрат води

Для кожного із районів міста обчислюють коефіцієнти погодинної нерівномірності водоспоживання населенням:

Кг.max = amax × bmax ;

Кг.min = amin × bmin ;

де amax; amin– коефіцієнти, які враховують ступінь благоустрою будинків, режим роботи підприємств та інші місцеві умови; b – коефіцієнт, який враховує чисельність мешканців у населеному пункті. Значення приймаємо у відповідності з вимогою [1] п.2.2 і таблиці 2.

1 район amax = 1,2; bmax = 1.14

Кг.max = 1,2 х 1.14 = 1.728

amin = 0,6; bmin = 0.62

Кг.min = 0,6 х 0,62 = 0.372

2 район amax = 1,4; bmax = 1.652

Кг.max = 1,4 х 1,652 = 2,3

amin = 0,4; bmin = 0.52

Кг.min = 0,4 х 0,52 = 0.21

Граничні (максимальні і мінімальні) годинні витрати визначаємо за формулами:

qгод.мах = (Кг.max . Qдоб.мах) : 24,

qгод.міп = (Кг.min . Qдоб.міп) : 24,

1 район qгод.мах = 1.728 х 14007/24 = 1008.5 м3/год

2 район qгод. мах = 2,3 x 4900/24 = 469.58 м3/год

Розподіл сумарних витрат води за годинами здійснюємо для доби максимального водоспоживання (таблиця 6)

Погодинні витрати води населенням кожного з районів міста обчислюємо, виходячи з графіків водоспоживання аналогічних водопроводів, приймаючи для першого району міста Кг.мах = 1,35, а для другого - Кг.мах = 1,7.

Витрати води на виробничі потреби підприємств приймають рівномірними протягом зміни. Для усіх підприємств приймаємо 8-годинну зміну з початком першої зміни о 8 годині.


Таблиця 6

Визначення погодинних витрат у місті

години доби Населення І району Населення ІІ району Разом Підприємство 1 Підприємство 2

% від Qдоб.max

витрата, м3/год

% від Qдоб.max

витрата, м3/год

виробничі госп-питні душові разом виробничі госп-питні душові разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0-1 3,0 462.21 1,0 53.9 516.11  144.375 1.753125 9.095 154.223125
1-2 3,2 493.024 1,0 53.9 546.924  144.375 1.753125 145.128125
2-3 2,5 385.175 1,0 53.9 439.075  144.375 1.753125 145.128125
3-4 2,6 400.582 1,0 53.9 454.482  144.375 1.753125 145.128125
4-5 3,5 539.245 2,0 107.8 647.045  144.375 1.753125 145.128125
5-6 4,1 631.687 3,0 161.7 793.387  144.375 1.753125 145.128125
6-7 4,5 693.315 5,0  269.5 962.815  144.375 1.753125 145.128125
7-8 4,9 754.943 6,5 350.35 1105.293  144.375 1.753125 145.128125
8-9 4,9 754.943 6,5 350.35 1105.293 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625  9.095 168.6575

9-10

5,6

862.792

5,5

296.45

1159.242

562,5

2,713

565,213

157.5

2.0625

159.5625

10-11 4,9 754.943 4,5 242.55 997.493 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
11-12 4,7 724.129 5,5 296.45 1020.579 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
12-13 4,4 677.908 7,0 377.3 1055.208 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
13-14 4,1 631.687 7,0 377.3 1008.987 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
14-15 4,1 631.687 5,5 296.45  928.137 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
15-16 4,4 677.908 4,5 242.55  920.458 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
16-17 4,3 662.501 5,0  269.5  932.001 14,98 14,98 157.5 2.0625

 10.7

170.2625
17-18 4,1 631.687 6,5 350.35  982.037 144.375 1.753125 145.128125
18-19 4,5 693.315 6,5 350.35 1043.665 144.375 1.753125 145.128125
19-20 4,5 693.315 5,0 269.5 962.815 144.375 1.753125 145.128125
20-21 4,5 693.315 4,5 242.55 935.865 144.375 1.753125 145.128125
21-22 4,8 739.536 3,0 161.7 901.236 144.375 1.753125 145.128125
22-23 4,6 708.722 2,0 107.8 816.522 144.375 1.753125 145.128125
23-24 3,3 508.431 1,0 53.9 562.331 144.375 1.753125 145.128125

Разом

100,0 15407,000 100,0 5390,000 20797.000 4500,0 21,7 14,98 4536,684 3570 44.55 28.89 3643.44

години доби  Підприємство 3  

Q, м3/год

Полив вулиць

Qміста,м3/год

Виробничі госп-питні Душові Разом І район ІІ район
1 15 16 17 18 19 20 21 22
0-1 140 0.0525 1 141.0525 811.385625 811.385625
1-2 140 0.0525 140.0525 832.104625 832.104625
2-3 140 0.0525 140.0525 724.255625 724.255625
3-4 140 0.0525 140.0525 739.662625 1159.662625
4-5 140 0.0525 140.0525 932.225625 420 326.67 1678.895625
5-6 140 0.0525 140.0525 1078.567625 420 326.67 1825.237625
6-7 140 0.0525 140.0525 1247.995625 420 326.67 1994.665625
7-8 140 0.0525 140.0525 1390.473625 420 1810.473625
8-9 157.5 0,06125 1 158.56125 1997.72475 1997.72475

9-10

157.5

0,06125

157.56125

2041.57875

2041.57875

10-11 157.5 0,06125 157.56125 1879.82975 1879.82975
11-12 157.5 0,06125 157.56125 1902.91575 1902.91575
12-13 157.5 0,06125 157.56125 1937.54475 1937.54475
13-14 157.5 0,06125 157.56125 1891.32375 1891.32375
14-15 157.5 0,06125 157.56125 1810.47375 1810.47375
15-16 157.5 0,06125 157.56125 1802.79475 1802.79475
16-17 140 0.0525 1.25 141.3025 1258.546 326.67 1585.216
17-18 140 0.0525 140.0525 1267.217625 326.67 1593.887625
18-19 140 0.0525 140.0525 1328.8456625 326.67 1655.515662
19-20 140 0.0525 140.0525 1247.995625 420 1667.995625
20-21 140 0.0525 140.0525 1221.045625 420 1641.045625
21-22 140 0.0525 140.0525 1186.416625 420 1606.416625
22-23 140 0.0525 140.0525 1101.702625 420 1521.702625
23-24 140 0.0525 140.0525 847.511625 847.511625

Разом

3500 1.33 3.25 3504.58 32481.704 3360 1960 37801.704

  


Графік роботи насосів, що живлять водопровідну мережу, приймаємо трьохступінчастим (рис.1). Подачу води насосами і тривалість роботи кожної ступені призначаємо так:

Таблиця 7

Визначення подачі насосів на насосних станціях

  Тривалість роботи насосів, год.

Витрата, м3/год

Подача, м3/добу

1 ступінь 5 789.6 3948
2 ступінь 16 1738.734 27819.744
3 ступінь 3 2011.32  6033.96
НС І підйому 24 1575.071 37801.704

3. Трасування водопровідної мережі

На плані міста намічаємо місця підведення водоводів від НС-ІІ, влаштування водонапірної башти та виконуємо трасування магістральної водопровідної мережі.

Діаметри розподільних ліній призначаємо конструктивно – 150 мм.

Намічаємо і нумеруємо вузли магістральної мережі у точках пересікання магістралей, місцях підключееня крупних споживачів (підприємств), водонапірної башти і водоводів до магістральної мережі та записуємо довжини ділянок мережі між вузлами.

Водоводи від НС-ІІ до магістральної водопровідної мережі проєктуємо у дві нитки і підключаємо до різних вузлів.

4. Визначення місткості регулюючих споруд

Регулюючий об’єм водонапірної башти визначаємо шляхом суміщення графіків водоспоживання і водоподачі насосами 2-го підняття (табл. 8).


Таблиця 8

Визначення регулюючого об’єму бака водонапірної башти

Години доби

 Qміста, м3/год

 QНС-ІІ, м3/год

q у бак, м3/год

q із бака, м3/год

W у баку, м3

 0-1 811.385625 789.6 21.785625 -21.785625
 1-2 832.104625 789.6 42.504625 -64.29025
 2-3 724.255625 789.6 65.344375 1.054125
 3-4 739.662625 789.6 49.937375 50.9915
 4-5 1478.895625 1738.734 378.069375

429.060875

 5-6 1825.237625 1738.734   94.942625 334.11825
 6-7 1994.665625 2011.32 264.370625 69.747625
 7-8 1810.473625 1738.734 80.843625 -11.096
 8-9 1997.72475 2011.32 58.57525 47.47925
 9-10

2041.57875

2011.32  14.72125 62.2005
 10-11 1879.82975 1738.734 149.53475 -87.33425
 11-12 1902.91575 1738.734 172.62075 -259.955
 12-13 1937.54475 1738.734 207.24975 -467.20475
 13-14 1891.32375 1738.734 161.02875 -628.2335
 14-15 1810.47375 1738.734   80.17875 -708.41225
 15-16 1802.79475 1738.734   72.49975

-780.912

 16-17 1585.216 1738.734 145.079 -635.833
 17-18 1593.887625 1738.734 136.407375 -499.425625
 18-19 1655.515662 1738.734 74.779338 -424.646287
 19-20 1667.995625 1738.734  62.299375 -361.396912
 20-21 1641.045625 1738.734  89.249375 -272.147537
 21-22 1606.416625 1738.734  123.878375 -148.269162
 22-23 1521.702625 1738.734 208.592375 57.911625
 23-24 847.511625 789.6 57.911625 0,000000

 Всього

37801.704 37801.704

Регулюючий об’єм бака башти дорівнює арифметичній суммі найбільшого додатнього (429.060875) і від’ємного (-780.912) значень залишку води в баку. Отже

Wр = 1209.97 м3.

Отриманий регулюючий об’єм водонапірної башти зменьшуємо на 40%, оскільки розраховуємо водопровідну мережу з контррезервуаром.

Тобто Wр = 725.982 м3.

Протипожежний запас води в баштах, визначаємо з розрахунку на 10-хвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожеж при одночасних найбільших витратах на інші цілі [1, п. 9]:

 ,   

де qр.м – розрахункові витрати води у водопровідній мережі населеного пункту всіма категоріями водоспоживачів (qр.м. = 2137.14/3,6 = 593.65 л/с); qп.з і qп.в – розрахункові витрати води відповідно на гасіння однієї зовнішньої (qп.з = 35 л/с) і однієї внутрішньої(qп.в = 5 л/с) пожеж; 10 – нормативні десять хвилин гасіння пожежі; 60 – коефіцієнт переводу хвилин у секунди; 1000 – те саме, кубічних метрів у літри.

Отже Wпож = 380.19 м3.

Повний об’єм бака водонапірної башти обчислюємо за формулою

Wб = Wр + Wпож = 1209.97 + 380.19 = 1590.16 м3 .

Оскільки розрахунковий об’єм бака Wб виявився більшим 800 м3 , то проектуємо безбаштову схему водопостачання, коли на мережі відсутні регулюючі ємності, а кількість води, яка подіється у мережу насосами в будь-який момент часу, дорівнює споживанню міста.

Регулюючий об’єм РЧВ визначаємо шляхом суміщення графіків подачі насосами 1-го і 2-го підйомів (табл.9)

Таблиця 9

Визначення регулюючого об’єму РЧВ

Години доби

QНС-І, м3/год

QНС-ІІ, м3/год

q до РЧВ, м3/год

q із РЧВ, м3/год

W у РЧВ, м3

 0-1  1575 811.385625 763.614375 763.614375
 1-2  1575 832.104625 742.895375 1506.50975
 2-3  1575 724.255625 850.744375 2357.254125
 3-4  1575 739.662625 835.337375 3192.5915
 4-5  1575 1478.895625 222.764375

3415.355875

 5-6  1575 1825.237625 250.237625 3165.11825
 6-7  1575 1994.665625 419.665625 2745.452625
 7-8  1575 1810.473625 562.143625 2183.309
 8-9  1575 1997.72475 422.72475 1760.58425
 9-10  1575 2041.57875 466.57875 1294.0055
 10-11  1575 1879.82975 304.82975 989.17575
 11-12  1575 1902.91575 327.91575 661.262
 12-13  1575 1937.54475 362.54475 298.71525
 13-14  1575 1891.32375 316.32375 -17.6085
 14-15  1575 1810.47375 235.47375 -253.08225
 15-16  1575 1802.79475 227.79475 -480.877
 16-17  1575 1585.216  10.216 -491.093
 17-18  1575 1593.887625 18.887625 -509.980625
 18-19  1575 1655.515662 80.515662 -590.496287
 19-20  1575 1667.995625 92.995625 -683.491912
 20-21  1575 1641.045625 66.045625 -749.537537
 21-22  1575 1606.416625 31.416625

-780.954162

 22-23  1575 1521.702625 54.702625

-728.511625

 23-24  1575 847.511625 728.511625 0,00

 Всього

37801.704 37801.704

Wр = 3415.355875 + 780.954162 = 4196.3м3.

Повний об’єм РЧВ:

WРЧВ = Wр + Wпож + Wв.п.,

де Wр – регулюючий об’єм води, м3; Wв.п – запас води на власні потреби станцій підготовки води ( приймаємо Wв.п = 0,06Qдоб.мах = 0,06*37801.704 = 2268.1м3);

Wпож – пожежний запас води6

Wпож = Тп (3,6 qп – Q1) + Wгосп ,


де Тп = 3 – час гасіння пожежі в системах водопостачання І категорії; qп – витрати води на гасіння розрахункової кількості пожеж в населеному пункті, (qп = 70 л/с);

Q1 = 1575 м3/год – подавання води в РЧВ НС-І; 3,6 – коефіцієнт переведення л/с у м3/год; Wгосп = 2137.143625 + 1997.72475 + 2041.57875 = 6176.447125м3 – об’єм води, що споживається за три суміжні години найбільшого водоспоживання на господарські і виробничі цілі.

Wпож = 2207.447 м3.

WРЧВ = 4196.3 + 2207.447 + 2268.1 = 8671.847м3.

Приймаємо два прямокутні РЧВ місткістю 5000 м3 кожний і розмірами:

довжина – 30 м; ширина – 36 м; глибина води – hРЧВ = 4,84 м.

Глибини об’ємів води:

-  регулюючого hрег = Wр /nFРЧВ = 4196.3/2.36.30 =1.94 м

-  пожежного hпож= Wпож/nFРЧВ = 1.02м;

-  на власні потреби hв.п. = 1.05м.

Відмітка максимального рівня води в резервуарі

Zmах.рчв = Zз.рчв + Dhрчв = 122 + 1,0 = 123 м,

де Zз.рчв – відмітка поверхні землі в місці знаходження РЧВ, м; Dhрчв – перевищення максимального рівня води над поверхнею землі, м.

Відмітка дна РЧВ

Zд.рчв = Zmax.рчв – hрчв = 123 – 4,84 = 118.16 м,

Відмітка мінімального рівня води в РЧВ

Zmin.р = Zmах.рчв – hрег – hв.п. = 123 – 1, 94 – 1.05= 120.01


5. Визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

Визначення розрахункових секундних витрат води
Розмірність

qнас.І,

qнас.ІІ,

qпідпр..І,

qпідпр..2,

qпідпр..3

qз.н..І,

qз.н..І,І

Всього

 

година максимального водоспоживання

 

м3/год

862.792 296.45 565,213 159.213 157.56125 - - 2041.57875

 

л/с 239.66 82.35 157 44.23 43.77 - - 567.1

 

година максимального транзиту води в резервуар

 

м3/год

539.245 107.8 - 145.13 140.0525 420 326.67 1478.8975

 

л/с 149.79 29.94 - 40.314 38.9 116.66 82.59 410.8

 

Так як у проекті прийнято безбаштову схему водопостачання міста, то перевіряємо мережу на три розрахункові режими у добу максимального водоспоживання: години максимального і мінімального водовідбору з мережі та гасіння пожежі при максимальному водовідборі.

Для виконання гідравлічного розрахунку водоводів та магістральної водопровідної мережі витрати води на різні потреби в годину максимального і мінімального водоспоживання у добу максимального водоспоживання переводимо в секундні (табл. 10).

Таблиця 10

Визначаємо секундні витрати живлення мережі для трьох розрахункових режимів (табл. 11).

Таблиця 11

Визначення секундних витрат живлення мережі
Одиниця Режим Водоспо-живання

Подача

насосів

Надходження води із резервуару Подача води в башту

м3/год

max 2041.57875 2011.32 77.83 -
л/с 567.1 558.7 23.55 -

м3/год

max+пож 2293.56 2293.56 - -
л/с 637.1 637.1 - -

м3/год

max транзит 1478.8975 1738.734 - 278.065
л/с 410.8 482.98 - 77.24

Блок-схема: узел: 6Блок-схема: узел: 7

  РЧВ

 

НС II

 
Блок-схема: узел: 1Блок-схема: узел: 2Блок-схема: узел: 3Блок-схема: узел: 4Блок-схема: узел: 5

6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відборів

За планом міста обчислюємо фактичну довжину ділянок магістральних ліній мережі, обмежених вузлами, та окремо для кожного з районів міста визначаємо фактичну і розрахункову (LІ і LІІ) довжину магістральної водопровідної мережі як суму розрахункових довжин ділянок у даному районі (табл.12).

Для кожного з районів визначаємо питому витрату води:

-  при максимальному транзиті

 = 294.234 / 3255 = 0.09 л/ с.м;

 = 112.53 / 5115 = 0.022л/ с.м;

-  при максимальному водоспоживанні

qпит.І = 239.66/ 3255 = 0.074 л/ с.м;

qпит.ІІ = 82.35/ 5115 = 0.0161л/ с.м.

Визначаємо дорожні витрати qд на всіх розрахункових ділянках (окремо для кожного району), як добуток питомої витрати води qпит при певному режимі і розрахункової довжини ділянки (табл. 12).

Таблиця 12

Визначення дорожніх витрат води

Ділянка Фактична довжина, м Розрахункова довжина, м

qд.мах,

qд.міп ,

л/c л/c

Район І

1-2 690 690 51.06 62.1
2-3 1050 700 51.8 63
1-7 1000 850 62.9 76.5

6-7

830 415 30.71 37.35

7-3

1200 600 44.4 54
разом 4770 3255 239.66 292.234

Район ІІ

7-6

830 415 6.6815 9.13

7-3

1200 600 9.66 13.2
7-4 1450 1450 23.345 31.9
3-4 1200 600 9.66 13.2
4-5 950 700 11.27 15.4
6-5 1350 1350 21.735 29.7
разом 6980 5115 82.35 112.53
всього 11750 8370 322.01 404.764

Для кожного розрахункового режиму визначаємо вузлові витрати, що обчислюються як половина суми всіх дорожніх витрат, що прилягають до даного кузла, л/c:

.

Повну дорожню витрату лінії, яка проходить на межі двох районів, обчислюємо як суму дорожніх витрат, отриманих для цієї лінії у кожному з районів.

Записуємо витрати підприємств, що приєднані до вузлів 2, 6, 5 (табл.13). Для режиму пожежогасіння призначаємо зосереджені витрати води для гасіння пожеж у вузлах 6, 8.

Таблиця 13

Визначення вузлових відборів

  max max + пож Транзит

 qвузл л/c

 qпідпр л/c

Qвузл л/c

 qпож л/c

Qвузл л/c

 qвузл л/c

qпідпр л/c

Qвузл л/c

1 77 77   77 93.94 93.94
2 78.25  47.29 125.54  35 160.54 95.465  40.314 135.779
3 61.75   61.75   61.75 58.523   58.523
4 27   27   27 7.722   7.722
5 17.25  44.045 61.295   61.295 4.9335  38.9 43.8335
6 16.35  157,004 173.354  35 208.354 4.6761 4.6761
7 68.7   68.7   68.7 59.3146   59.3146
разом 318.761 248.339 567.1 70 637.1 331.586 79.214 410.8

7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі

Для кожного із розрахункових режимів складаємо окрему розрахункову схему мережі з нанесенням: номерів вузлів і вузлових відборів, витрат водоводів від НС-ІІ до мережі, номерів кілець. Намічаємо напрямок потоків води магістральною мережею і обчислюємо розрахункові витрати на окремих лініях.


№ кільця № ділянки L, м D, мм Попереднє потокорозподілення  перше наближення
q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q  q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
0 НС - 5 3200 500 285.6 5.527 +17.687 0.06192 279.595 5.297 +16.951 0.0606
 5—4 700 250 64.305 10.451 +7.316 0.1138 58.1088 8.604 +6.022 0.1036
НС - 4 3000 500 285.6 5.527 -16.581 0.058 291.605 5.762 -17.286 0.0593
  Dh =2.807 S h /q =0.2337 Dh =1.8957 S h /q =0.2235
 

Dqк =6.005

Dqк =4.2409

1  5—4 700 250 64.305 10.451 -7.316 0.1138 58.1088 8.604 -6.022 0.1036
 5—6 1350 450 160 5.604 +7.565 0.0473 160.1912 5.617 +7.583 0.0473
 6—7 830 250 10.196 10.675 +8.86 0.869 10.8662 12.006 +9.965 0.9171
 7—4 1450 500 250 7.413 -10.749 0.0423 242.0334 6.948 -10.075 0.0416
  Dh =-0.41 S h /q =1.0724 Dh =0.36275 S h /q =1.1096
 

Dqк =-0.1912

Dqк =0.1635

2  4—7 1450 500 250 7.413 +10.749 0.0423 242.0334 6.948 +10.075 0.0416
 7—3 1200 300 81.496 6.376 +7.651 0.059 72.7882 5.164 +6.197 0.0851
 4—3 600 300 72.805 13.396 -8.038 0.1104 80.9628 16.567 -9.94 0.1228
  Dh =3.454 S h /q =0.2117 Dh =2.11 S h /q =0.2495
 

Dqк =8.1578

Dqк =4.2285

3  7—3 1200 300 81.496 6.376 -7.651 0.0939 72.7882 5.164 -6.197 0.0851
 7—1 850 350 110 5.314 +4.54 0.0413 110.55 5.391 +4.582 0.0414
 1—2 690 250 33 9.154 +6.316 0.1914 33.55 9.44 +6.54 0.1949
 2—3 600 300 92.551 8.123 -4.874 0.0527 93.101 8.22 -4.932 0.053
  Dh =-0.41725 S h /q =0.3793 Dh =-0.00175 S h /q =0.3744
 

Dqк =-0.55

Dqк =-0.0023


Друге наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
275.3541 5.138 +16.441 0.06
54.0314 7.51 +5.257 0.0973
295.8459 5.931 -17.792 0.06
Dh =1.302 S h /q =0.2173

Dqк =2.9958

54.0314 7.51 -5.257 0.0973
160.0277 5.607 +7.568 0.0473
10.7027 11.674 +9.69 0.0905
237.6414 6.698 -9.712 0.0409
Dh =0.57 S h /q =0.276

Dqк =1.033

237.6414 6.698 +9.712 0.0409
68.5574 4.62 +5.544 0.0809
85.1913 16.342 -11.005 0.1292
Dh =1.417 S h /q =0.251

Dqк =2.8227

68.5574 4.62 -5.544 0.0809
110.5523 5.391 +4.582 0.04145
33.5523 9.441 +6.514 0.1941
93.0987 8.219 -4.932 0.053
    Dh =0.155 S h /q =0.36945
   

Dqк =0.2098

 Третє наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
272.3523 5.026 +16.085 0.059
52.0686 7.009 +4.906 0.0942
298.8417 6.052 -18.155 0.06075
    Dh =0.945 S h /q =0.214
   

Dqк =2.2085

52.0686 7.009 -4.906 0.0942
158.9947 5.534 +7.47 0.0470
9.6697 9.682 +8.036 0.8310
235.8217 6.596 -9.564 0.0406
    Dh =0.259 S h /q =1.0128
   

Dqк =0.128

235.8217 6.596 +9.564 0.0406
65.9445 4.299 +5.159 0.0782
88.014 19.578 -11.747 0.1335
    Dh =0.992 S h /q =0.2523
   

Dqк =1.966

65.9445 4.299 -5.159 0.0782
110.3425 5.372 +4.566 0.0414
33.3425 9.331 +6.439 0.1931
93.3085 8.256 -4.954 0.0531
    Dh =0.223 S h /q =0.3658
   

Dqк =0.3

 Четверте наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
270.1438 4.945 +15.824 0.0586
49.9881 6.497 +4.548 0.0910
301.0502 6.141 -18.424 0.0612
Dh =0.65 S h /q =0.2108

Dqк =1.5418

49.9881 6.497 -4.548 0.0910
158.8667 5.525 +7.458 0.0470
9.5417 9.447 +7.841 0.8218
233.9837 6.494 -9.416 0.0402
Dh =0.33 S h /q =1

Dqк =0.165

233.9837 6.494 +9.416 0.0402
64.2785 4.1 +4.92 0.0765
89.98 20.462 -12.277 0.1364
Dh =0.68 S h /q =0.2531

Dqк =1.35

64.2785 4.1 -4.92 0.0765
110.0425 5.345 +4.543 0.0413
33.0425 9.176 +6.331 0.1916
93.6085 8.31 -4.986 0.0533
Dh =0.242 S h /q =0.36270

Dqк =0.33

 П’яте наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
268.602 4.889 +15.644 0.0582
48.6113 6.168 +4.318 0.0889
302.592 6.204 -18.613 0.0615
Dh =0.45 S h /q =0.2086

Dqк =1.0786

48.6113 6.168 -4.318 0.0889
158.7017 5.513 +7.443 0.0469
9.3767 9.149 +7.594 0.8099
232.7987 6.428 -9.321 0.04
Dh =0.34 S h /q =0.9857

Dqк =0.1725

232.7987 6.428 +9.321 0.04
63.2585 3.98 +4.777 0.0755
91.33 21.081 -12.649 0.1385
Dh =0.48 S h /q =0.254

Dqк =0.9449

63.2585 3.98 -4.777 0.0755
109.7125 5.315 +4.518 0.0412
32.7125 9.006 +6.214 0.1899
93.9385 8.368 -5.021 0.0534
Dh =0.23 S h /q =0.36

Dqк =0.3

 Шосте наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
267.5234 4.85 +15.519 0.058
47.7052 5.956 +4.169 0.087
303.6706 6.249 -18.746 0.0617
Dh =0.314 S h /q =0.2067

Dqк =0.7596

47.7052 5.956 -4.169 0.087
158.5292 5.501 +7.427 0.047
9.2042 8.842 +7.339 0.7974
232.0263 6.385 -9.259 0.0399
Dh =0.3345 S h /q =0.9713

Dqк =0.1722

232.0263 6.385 +9.259 0.0399
62.6136 3.902 +4.687 0.075
92.2749 21.52 -12.912 0.1399
Dh =0.3446 S h /q =0.2548

Dqк =0.677

62.6136 3.906 -4.687 0.075
109.4125 5.228 +4.495 0.041
32.4125 8.853 +6.108 0.1884
94.2385 8.422 -5.053 0.0536
Dh =0.22 S h /q =0.358

Dqк =0.3072

 Сьоме наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
266.7638 4.822 +15.431 0.0578
47.1178 5.821 +4.075 0.0865
304.4302 6.28 -18.84 0.0619
Dh =0.22 S h /q =0.2062

Dqк =0.534

47.1178 5.821 -4.075 0.0865
158.357 5.489 +7.411 0.0468
9.032 8.541 +7.089 0.7849
231.5215 6.358 -9.219 0.0398
Dh =0.3 S h /q =0.958

Dqк =0.1566

231.5215 6.358 +9.219 0.0398
62.2438 3.863 +4.636 0.0745
92.9519 21.836 -13.102 0.1409
Dh =0.251 S h /q =0.2549

Dqк =0.4923

62.2438 3.863 -4.636 0.0745
109.1053 5.26 +4.471 0.0409
32.1053 8.697 +6.001 0.1869
94.5457 8.477 -5.086 0.0537
Dh =0.1875 S h /q =0.356

Dqк =0.2633

Восьме наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
266.2298 4.803 +15.369 0.0577
46.7407 5.735 +4.014 0.0859
304.9642 6.302 -18.906 0.062
Dh =0.159 S h /q =0.2056

Dqк =0.386

46.7407 5.735 -4.014 0.0859
158.2004 5.478 +7.396 0.0468
8.8754 8.271 +6.865 0.7735
231.1858 6.339 -9.192 0.0398
Dh =0.26 S h /q =0.946

Dqк =0.137

231.1858 6.339 +9.192 0.0398
62.0148 3.837 +4.604 0.0742
93.4442 22.068 -13.241 0.1417
Dh =0.185 S h /q =0.2557

Dqк =0.3618

62.0148 3.837 -4.604 0.0742
108.842 5.236 +4.451 0.041
31.842 8.565 +5.91 0.1856
94.809 8.524 -5.114 0.0539
Dh =0.16 S h /q =0.3537

Dqк =0.226

 Дев’яте наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
265.8438 4.789 +15.324 0.0576
46.4917 5.678 +3.975 0.0855
305.3502 6.318 -18.954 0.0621
Dh =0.11 S h /q =0.2052

Dqк =0.268

46.4917 5.678 -3.975 0.0855
158.0634 5.469 +7.383 0.0467
8.7384 8.039 +6.672 0.7635
230.961 6.327 -9.174 0.0397
Dh =0.18 S h /q =0.9354

Dqк =0.0962

230.961 6.327 +9.174 0.0397
61.879 3.821 +4.586 0.0741
93.806 22.24 -13.344 0.1423
Dh =0.14 S h /q =0.2561

Dqк =0.2733

61.879 3.821 -4.586 0.0741
108.616 5.216 +4.434 0.0408
31.616 8.452 +5.832 0.1845
95.035 8.565 -5.139 0.0541
Dh =0.13 S h /q =0.3535

Dqк =0.1839

SDh =0.56

 


кільця № ділянки L, м D, мм Попереднє потокорозподілення  перше наближення
q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q  q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
0 НС - 5 3200 500 332.32 7.483 +23.947 0.072 327.95 7.288 +23.321 0.07
5—4 700 250 50 6.5 +4.55 0.091 46.4675 5.673 +3.971 0.085
НС - 4 3000 500 332.32 7.483 -22.45 0.067 336.69 7.681 -23.044 0.068
Dh =2.01 S h /q =0.23 Dh =1.416 S h /q =0.223

Dqк =4.37

Dqк =3.175

1 5—4 700 250 50 6.5 -4.55 0.091 46.4675 5.673 -3.971 0.085
5—6 1350 450 221.025 5.794 +7.822 0.035 220.1875 5.75 +7.763 0.035
6—7 830 250 12.671 15.965 +13.251 1.046 11.8335 14.06 +11.67 0.986
7—4 1450 500 293.32 5.83 -8.453 0.028 284.5375 5.486 -7.955 0.027
Dh =2.01 S h /q =1.2 Dh =1.88 S h /q =1.133

Dqк =0.8375

Dqк =0.8297

2 4—7 1450 500 293.32 5.83 +8.453 0.028 284.5375 5.486 +7.955 0.027
7—3 1200 300 97.291 8.976 +10.771 0.11 86.91 7.191 +8.63 0.099
4—3 600 300 62 9.715 -5.829 0.094 71.62 12.964 -7.778 0.108
Dh =4.465 S h /q =0.232 Dh =2.94 S h /q =0.234

Dqк =9.62

Dqк =6.282

3 7—3 1200 300 97.291 8.976 -10.771 0.11 86.91 7.191 -8.63 0.099
7—1 850 350 140 8.554 +7.271 0.052 140.761 8.647 +7.35 0.0522
1—2 690 250 63 10.031 +6.921 0.1098 63.761 10.275 +7.09 0.11
2—3 600 300 97.541 9.002 -5.413 0.0555 96.78 8.882 -5.329 0.055
Dh =-0.498 S h /q =0.3273 Dh =0.12 S h /q =0.3162

Dqк =-0.761

Dqк =0.1897


Третє наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
322.494 7.047 +22.552 0.069
42.6242 4.835 +3.384 0.07
342.146 7.932 -23.797 0.069
Dh =0.713 S h /q =0.208

Dqк =1.714

46.6242 4.835 -3.384 0.069
218.5748 5.666 +7.65 0.0349
10.2208 10.722 +8.9 0.87
275.6862 5.15 -7.486 0.027
Dh =1.42 S h /q =1.

Dqк =0.71

275.6862 5.15 +7.468 0.027
77.2257 5.766 +6.919 0.089
82.084 17.029 -10.217 0.124
Dh =1.39 S h /q =0.24

Dqк =2.9

77.2257 5.766 -6.919 0.089
139.9813 8.552 +7.269 0.052
62.9813 10.025 +6.917 0.11
97.5597 9.026 -5.416 0.056
Dh =0.4 S h /q =0.307

Dqк =0.65

 Друге наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
324.775 7.147 +22.872 0.07
44.1222 5.154 +3.607 0.08
339.865 7.827 -23.481 0.069
Dh =0.999 S h /q =0.219

Dqк =2.281

44.1222 5.154 -3.607 0.08
219.3578 5.707 +7.705 0.035
11.0038 12.289 +10.2 0.9269
279.0852 5.278 -7.653 0.0274
Dh =1.66 S h /q =1.06

Dqк =0.783

279.0852 5.278 +7.653 0.0274
80.8177 6.277 +7.532 0.093
77.902 15.338 -9.203 0.118
Dh =1.994 S h /q =0.2384

Dqк =4.182

80.8177 6.277 -7.532 0.094
140.5713 8.624 +7.33 0.053
63.5713 10.214 +7.048 0.1109
96.9697 8.917 -5.35 0.0552
Dh =0.37 S h /q =0.3131

Dqк = 0.59

 Четверте наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
320.781 6.973 +22.313 0.069
41.6202 4.626 +3.238 0.078
343.86 3.012 -24.036 0.069
Dh =0.5 S h /q =0.216

Dqк =1.16

41.6202 4.626 -3.283 0.078
217.86448 5.63 +7.6 0.035
9.5108 9.391 +7.794 0.8195
273.4962 5.069 -7.349 0.027
Dh =1.2 S h /q =0.9595

Dqк =0.6253

273.4962 5.069 +7.349 0.027
74.9757 5.457 +6.548 0.087
84.984 18.253 -10.952 0.129
Dh =0.98 S h /q =0.243

Dqк =2.02

74.8757 5.457 -6.548 0.087
139.3313 8.472 +7.202 0.052
62.3313 9.819 +6.775 0.11
98.2097 9.147 -5.488 0.056
Dh =0.48 S h /q =0.305

Dqк =0.78

 П’яте наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
319.621 6.922 +22.152 0.069
41.0855 4.517 +3.162 0.076
345.02 8.066 -24.199 0.07
Dh =0.37 S h /q =0.215

Dqк =0.86

41.0855 4.517 -3.162 0.076
217.2395 5.597 +7.557 0.034
8.8855 8.288 +6.879 0.7
272.1285 5.018 -7.276 0.026
Dh =0.99 S h /q =0.836

Dqк =0.6

272.1285 5.018 +7.276 0.026
73.7357 5.29 +6.348 0.086
87.064 19.158 -11.495 0.13
Dh =0.7 S h /q =0.242

Dqк =1.45

73.7357 5.29 -6.348 0.086
138.5513 8.378 +7.121 0.062
61.5513 9.575 +6.607 0.2
98.9897 9.292 -5.575 0.06
Dh =0.45 S h /q =0.408

Dqк =0.55

 Шосте наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
318.761 6.885 +22.032 0.069
40.8255 4.465 +3.125 0.077
345.88 8.107 -24.32 0.079
Dh =0.2 S h /q =0.225

Dqк =0.444

40.8255 4.465 -3.125 0.077
216.6395 5.567 +7.003 0.032
8.2855 7.292 +6.053 0.74
271.2785 4.987 -7.231 0.036
Dh =0.553 S h /q =0.885

Dqк =0.31

271.2785 4.987 +7.231 0.036
72.8357 5.171 +6.205 0.086
88.514 19.801 -12.001 0.136
Dh =0.47 S h /q =0.258

Dqк =0.9

72.8357 5.171 -6.205 0.086
138.0013 8.312 +7.005 0.052
61.0013 9.405 +6.418 0.12
99.5397 9.396 -5.938 0.06
Dh =0.32 S h /q =0.318

Dqк =0.5

 

SDh = 1.543

 


№ кільця № ділянки L, м D, мм Попереднє потокорозподілення  перше наближення
q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q  q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
0 НС - 5 3200 500 240.32 6.85 +21.92 0.0912 236.25 6.62 +21.184 0.089
 5—4 700 250 54.5704 7.65 +5.355 0.0981 46.3504 5.646 +3.952 0.085
НС - 4 3000 500 240.32 6.85 -20.55 0.0855 244.39 7.084 -21.252 0.087
  Dh =2.24 S h /q =0.2748 Dh =1.295 S h /q =0.261
 

Dqк =4.07

Dqк =2.48

1  5—4 700 250 54.5704 7.65 -5.355 0.0981 46.3504 5.646 -3.952 0.085
 5—6 1350 450 141.9161 8.79 +11.866 0.0836 146.0661 9.311 +12.57 0.086
 6—7 830 250 60 9.135 -7.582 0.1264 55.85 7.989 -6.631 0.118
 7—4 1450 500 187.1684 7.668 -11.119 0.0594 185.8284 7.559 -10.961 0.059
  Dh =-3.0475 S h /q =0.3675 Dh =-2.24 S h /q =0.348
 

Dqк =-4.15

Dqк =-3.218

2  4—7 1450 500 187.1684 7.668 +11.119 0.0594 185.8284 7.559 +10.961 0.059
 7—3 1200 300 57.8538 8.533 -10.24 0.1770 57.4138 8.412 -10.094 0.176
 4—3 600 300 100 9.483 -5.69 0.0569 97.19 8.958 -5.375 0.055
  Dh =-1.6 S h /q =0.2839 Dh =-1.5 S h /q =0.29
 

Dqк =-2.81

Dqк =-2.57

3  7—3 1200 300 57.8538 8.533 +10.24 0.1770 57.4138 8.412 +10.094 0.176
 7—1 850 350 130.3882 7.42 -6.307 0.0484 128.0182 7.152 -6.08 0.047
 1—2 690 250 36.4482 11.019 -7.603 0.2086 34.0782 9.719 -6.708 0.197
 2—3 600 300 99.3308 9.357 -5.614 0.0565 96.9608 8.915 -5.349 0.055
  Dh =-2.32 S h /q =0.4905 Dh =-2.01 S h /q =0.475
 

Dqк =-2.37

Dqк =-2.11


Друге наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
233.77 6.482 +20.741 0.089
40.6524 4.43 +3.101 0.076
246.87 7.228 -21.685 0.088
    Dh =0.719 S h /q =0.1729
   

Dqк =2.079

40.6524 4.43 -3.101 0.076
149.2841 9.726 +13.13 0.0879
52.632 7.151 -5.935 0.113
185.1804 7.506 -10.884 0.059
    Dh =-1.69 S h /q =0.3359
   

Dqк =-2.52

185.1804 7.506 +10.884 0.059
56.9538 8.286 -9.944 0.175
94.62 8.49 -5.094 0.0538
    Dh =-1.38 S h /q =0.2878
   

Dqк =-2.4

56.9538 8.286 +9.944 0.175
125.9082 6.919 -5.881 0.047
31.9682 8.628 -5.953 0.1862
94.8508 8.532 -5.119 0.054
    Dh =-1.75 S h /q =0.4622
   

Dqк =-1.89

 Третє наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
231.691 6.367 +20.374 0.087
36.0534 3.552 +2.486 0.069
248.949 7.351 -22.052 0.087
    Dh =0.26 S h /q =0.243
   

Dqк =0.535

36.0534 3.552 -2.486 0.069
151.804 10.057 +13.577 0.089
50.112 6.527 -5.417 0.108
185.0604 7.497 -10.87 0.058
    Dh =-1.3 S h /q =0.324
   

Dqк =-2

185.0604 7.497 +10.87 0.058
56.4438 8.147 -9.778 0.173
92.22 8.065 -2.419 0.026
    Dh =-0.44 S h /q =0.249
   

Dqк =-0.88

56.4438 8.147 +9.778 0.173
124.1082 6.713 -5.706 0.046
30.0782 7.705 -5.316 0.177
92.9608 8.037 -4.822 0.052
    Dh =-1.5 S h /q =0.448
   

Dqк =-1.67


 Четверте наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
231.156 6.338 +20.28 0.087
33.5184 3.107 +2.175 0.065
249.484 7.382 -22.147 0.088
Dh =0.103 S h /q =0.24

Dqк =0.21

33.5184 3.107 -2.175 0.065
153.804 10.324 +13.937 0.09
48.112 6.051 -5.022 0.104
183.9404 7.406 -10.739 0.06
Dh =-0.99 S h /q =0.319

Dqк =-1.55

183.9404 7.406 +10.739 0.06
57.2338 8.363 -10.035 0.18
91.34 7.912 -2.072 0.023
Dh =-0.43 S h /q =0.263

Dqк =-0.8

57.2338 8.363 +10.035 0.18
122.4382 6.543 -5.561 0.045
28.4082 6.931 -4.782 0.17
91.2908 7.903 -4.742 0.05
Dh =-1.25 S h /q =0.445

Dqк =-1.5

 П’яте наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
230.946 6.326 +20.243 0.088
31.7584 2.815 +1.971 0.062
249.694 7.395 -22.184 0.0889
Dh =0.01 S h /q =0.2389

Dqк =0.002

31.7584 2.815 -1.971 0.062
155.354 10.533 +14.22 0.09
46.562 5.694 -4.726 0.1
183.1904 7.346 -10.652 0.058
Dh =-0.78 S h /q =0.31

Dqк =-1.25

183.1904 7.346 +10.652 0.058
57.9338 8.555 -10.266 0.17
90.54 7.774 -1.982 0.022
Dh =-0.532 S h /q =0.25

Dqк =-1.1

57.9338 8.555 +10.266 0.17
120.9382 6.383 -5.426 0.04
26.9082 6.269 -4.326 0.16
89.7908 7.646 -4.587 0.05
Dh =-1 S h /q =0.42

Dqк =-1.2

витрата вода водопровідний мережа

 Шосте наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
230.944 6.327 +20.244 0.0876
30.5064 2.616 +1.931 0.0632
249.694 7.396 -22.184 0.0888
Dh =-0.003 S h /q =0.2388

Dqк =-0.00628

30.5064 2.616 -1.831 0.0632
156.604 10.703 +14.45 0.0922
45.312 5.414 -4.494 0.0991
183.0404 7.334 -10.634 0.058
Dh =-0.45 S h /q =0.3056

Dqк =-0.7362

183.0404 7.334 +10.634 0.058
58.0338 8.583 -10.299 0.177
89.44 7.586 -1.638 0.018
Dh =-0.43 S h /q =0.253

Dqк =-0.8498

58.0338 8.583 +10.299 0.177
118.7382 6.153 -5.23 0.044
24.7082 5.357 -3.696 0.14
87.5908 7.276 -4.365 0.049
Dh =-0.74 S h /q =0.41

Dqк =-1

 Сьоме наближення
^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
230.95 6.327 +20.244 0.0876
29.7824 2.616 +1.731 0.0623
249.698 7.396 -21.184 0.0872
Dh =0.004 S h /q =0.2371

Dqк =0.0016

29.7824 2.616 -1.631 0.0623
157.604 10.703 +14.46 0.0921
44.123 5.414 -4.194 0.0987
184.154 7.534 -10.826 0.0596
Dh =-0.25 S h /q =0.2942

Dqк =-0.354

184.154 7.534 +10.826 0.0596
58.184 8.583 -10.299 0.177
88.45 7.586 -1.456 0.018
Dh =-0.23 S h /q =0.176

Dqк =-0.4238

58.184 8.583 +10.299 0.177
117.7382 6.151 -5.1 0.044
23.6082 5.355 -3.243 0.14
86.4968 7.254 -4.12 0.049
Dh =-0.46 S h /q =0.26082

Dqк =-0.567

Восьме наближення
 ^q, л/с 1000i, м / км

h = 1000і× l, м

 h /q
230.94 6.327 +20.244 0.0876
29.7812 2.616 +1.931 0.0632
249.699 7.396 -22.184 0.0888
Dh =-0.002 S h /q =0.2145

Dqк =-0.0012

29.7812 2.616 -1.631 0.0223
157.958 10.703 +14.46 0.0321
43.145 5.414 -4.194 0.0487
184.254 7.534 -10.826 0.0396
Dh =-0.15 S h /q =0.186

Dqк =-0.124

184.254 7.534 +10.826 0.0295
58.284 8.583 -10.299 0.0177
88.45 7.586 -1.456 0.018
Dh =-0.12 S h /q =0.02808

Dqк =-0.234

58.284 8.583 +10.299 0.0177
117.7382 6.151 -5.1 0.044
23.6082 5.355 -3.243 0.13
86.4968 7.254 -4.12 0.019
Dh =-0.28 S h /q =0.174

Dqк =-0.267

SDh=0.552

8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі

Для водопровідної мережі у межах населеного пункту та для водоводів призначаємо чавунні труби.

По визначеним попереднім розрахунковим витратам ділянок мережі при режимі максимального водоспоживання намічаємо економічно вигідні діаметри головних магістральних ліній, користуючись таблицями для гідравлічного розрахунку [2]. Перевіряємо можливість пропуску витрати води по них в режимі пожежогасіння. Назначаємо діаметри перемичок на сортамент меньше діаметра магістралей, що до них примикають.

9. Визначення витрат напору в трубах та увязка кілець

Гідравлічний розрахунок водопроводу виконуємо для всіх розрахункових режимів (табл.14-16). Втрати напору на ділянках водопровідної мережі визначаємо за формулою:


h = S × q2, м,

де q – витрата води на ділянці, л/с; S – опір ділянки

Ув'язку кілець виконуємо методом Шевелева. За програмою “таблиці Шевелева”.

Гідравлічний розрахунок трубопроводів на відгалуженнях для підключення підприємств виконуємо (табл. 17), використовуючи [2]. Передбачаємо прокладання трубопроводів в одну нитку, вважаючи це допустимим за вимогами надійності водозабезпечення даних виробництв.

Талиця 17

Гідравлічний розрахунок трубопроводів для підключення підприємств

Ділянка Довжина Діаметр Витрата Швидкість 1000і h=1000і*l
2 0,25 400 157 1,241 5.396 1,38
5 0,15 250 44.23 0.88 5.177 0,864
6 0,15 200 43.77 1.358 15.717 0,8385

10. Визначення вільних напорів та пєзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі

Вільні напори визначаємо в усіх вузлах магістральної водопровідної мережі і водоводів на всі розрахункові режими роботи водопроводу. Для цього креслимо розрахункові схеми мережі, на яких вказуємо значення, отримані при гідравлічному розрахунку.

Потрібний вільний напір Нтр визначаємо залежно від поверховості будинків:

Нтр= 4(n – 1) + 10, м,


де n – кількість поверхів.

Значення фактичних вільних напорів у вузлах водопровідної мережі визначаємо за формулою

Нвіл.і = Пі – Zз.і, м,

де Пі – п'єзометрична відмітка у і-му вузлі водопровідної мережі; Zз.і – відмітка поверхні землі у цій же точці.

Значення Пі в інших вузлах мережі визначаємо при послідовному обході всіх вузлових точок за формулою:

Пі+1 = Пі ± hі, м,

в якій величину втрати напору hі між двома точками мережі берємо із знаком «мінус», якщо напрям обходу точок збігається з напрямом руху води на ділянці, а в іншому разі приймають знак «плюс».

Диктуючою точкою для режимів максимального і водоспоживання та пожежогасіння буде вузол 2.

Диктуючою точкою для режиму транзиту буде вузол 6.

Для режиму пожежогасіння вільні напори у всіх вузлах мережі повинні бути не меншими 10 м і не більшими 60 м.

На основі виконаного гідравлічного розрахунку мережі та визначених вільних напорів і п'єзометричних відміток складаємо розрахункові схеми для усіх розрахункових режимів та будуємо профіль по зовнішньому контуру водопровідної мережі.


№ вузла НС-ІІ 5 6 7 1 2 3 4 НС-ІІ

l, м

3200 1350 830 1000 690 1050 1200 3000

Zземлі, м

122 122.5 125.5 123.5 122.5 120.5 119.5 120.5 122

Пі.max, м

191.937 169.008 171.438 164.766 160.332 154.5 159.639 172.983 191.937

Пі.пож, м

181.993 159.961 149.958 143.905 136.9 130.5 136.438 157.673 181.993

Пі.транз , м

194.213 173.96 159.5 163.694 168.794 172.037 173.993 172.029 194.213

Птр.госп, м

144.5 159.5 157.5 156.5 154.5 153.5 142.5

Птр.пож, м

132.5 135.5 133.5 132.5 130.5 129.5 130.5

Список літератури

1.  СниП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. /Госстрой СССР. – М., Стройиздат, 1985. – 136 с.

2.  Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. М., Стройиздат, 1984. – 116 с.

3.  А.М.Тугай, В.О.Орлов, В.О.Шадура, С.Ю.Мартинов. Міські інженерні мережі та споруди. Підручник. – Київ: Укргеліотех, 2010. – 256с.

4.  Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання: Навчальний посібник. – КНУБА, 2001. – 256с.

5.  Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. – К: Аграрна наука, 2008 – 534 с.

6.  Хоружий П.Д., Ткачук О.А. Водопровідні системи і споруди: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 230 с.: іл.


Прізвище , група        

Варіант 18

1. Кількість населення:

I                     район - 42000 осіб

II                     район - 28000 осіб

2. Кількість поверхів забудови міста:

I                     район - 7

II                     район - 4

3. Ступінь благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84, табл..1):

I                     район - з централізованим гарячим водопостачанням

II                     район - без ванн

4. Зона розташування міста - середня

5. Промислові підприємства:

6. Довжина напірних водоводів - 3,0 км та 3,2 км

7. Відмітка поверхні землі біля насосної станції II підйому - 122,0 м

8. Генплан міста (М 1:20000)© 2011 Банк рефератов, дипломных и курсовых работ.